- oboznamovanie klientov so zmenami v platnej legislatíve

- vypracovanie vnútropodnikových smerníc

- vypracovanie finančných analýzpríprava podkladov k žiadosti o bankový úver, dotáciu, štátny príspevok

- pomoc pri zavádzaní účtovníctvaoptimalizácia daňového zaťaženia pre klienta