- vedenie hlavnej knihy ( zápis údajov z vecného hľadiska )

- vedenie analytickej evidencie

- vedenie účtovného denníka ( chronologický zápis údajov )

- evidencia pohľadávok a záväzkov

- vedenie pokladničnej knihy

- evidencia majetku a výpočet odpisov

- evidencia DPH, príprava daňového priznania

- spracovanie ročnej účtovnej závierky a všetkých  jej súčastí podľa platných predpisov,daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

- vyhotovenie zápisnice z riadneho valného zhromaždenia a príprava podkladovpre zverejnenie ročnej účtovnej závierky podľa platných predpisov